Άρθρα - Δεικτικά   Articles - Demonstratives
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • B1 -ε /-α /-ε
 • Β2 -ο /-α /-ο
 • B3 -ε /-α /-ιου
 • Β4 -ε /-ε /-ε
 • Β5 -ο /-ο /-ο
 • Β6 -ιού /-ία /-ιού
 • Β7 -η /-α /-ικο
 • Β8 -ε /-ε /-ιου
 • Δ Άρθρα - Δεικτικά  D Articles - Demonstratives

  Δ1 το οριστικό άρθρο ο  α  το   D1 the definite article ο  α  το
  ο η το the
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  Ονομ. Nom. ο [o] α [a] το [to]
  Αιτ. Acc. το(ν) [to(n)] τα(ν) [ta(n)] το [to]
  Αιτ. Acc.+σε Ћο(ν) [tʰo(n)] Ћα(ν) [tʰa(n)] Ћο [tʰo]
  Γεν. Gen. του [tu] τα(ρ) [ta(r)] του [tu]
  Πληθ. Plural
  Ονομ. Nom. οι [i] οι [i] τα [ta]
  Αιτ. Acc. του(ρ) [tu(r)] του(ρ) [tu(r] τα [ta]
  Αιτ. Acc.+σε Ћου(ρ) [tʰu(r)] Ћου(ρ) [tʰu(r] Ћα [tʰa]

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage:  

  Αρχή
  Top

  Δ2 το δεικτικό έντεЈι   D2 the demonstrative έντεЈι
  αυτός this, these
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  έντεЈι [éndeni] ένταЈι [éndani] έγκεινι [éɲɟiɲi]
  Πληθ. Plural
  έντεοι [éndei] έντεοι [éndei] ένταοι [éndai]

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage:  

  Αρχή
  Top

  Δ3 το δεικτικό ετήνε   D3 the demonstrative ετήνε
  εκείνος that, those
  Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
  Ενικός Singular Masc. Fem. Neuter
  ετήνε [etíne] ετήνα [etína] έκεινι [éciɲi]
  Πληθ. Plural
  ετήЈοι [etíni] ετήЈοι [etíni] έταϊ [étai]

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage:  

  Αρχή
  Top