Θηλυκά ονόματα Feminine nouns
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • Α2.1 , πληθ/pl.
 • Α2.2 , πληθ/pl.-λε
 • Α2.3 , πληθ/pl.-αε
 • Α2.4 , πληθ/pl.-αδε
 • Α2.5 , πληθ/pl.
 • Α2.6 , πληθ/pl.-αδε
 • Α2.7 -ου, πληθ/pl.-ουδε
 • A2.8 ανώμαλα θηλυκά
 • A2.8 irregular feminine nouns
 • A2.9 θηλυκά με γενική ενικού
 • A2.9 fem. nouns w. separate genitive singular
 • A. Κλίσεις ονομάτων   Noun Declensions

  Α2 Θηλυκά  Feminine nouns

  Α2.1 θηλυκά σε , πληθ.   fem. nouns in , pl.
  Ёίντα
  ρίζα root
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α Ёίντα [a ʃínda] οι Ёίντε [i ʃínde]
  Αιτ. Acc. τα Ёίντα [ta ʃínda] του Ёίντε [tu ʃínde]
  Γεν. Gen. τα Ёίντα [ta ʃínda] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: αμέρα [améra] ημέρα day, γρούσσα [ɣrúsa] γλώσσα tongue / language, γουναίκα (γουναίτЀε) [ɣunéka / ɣunétˢe] γυναίκα woman / wife, δουІεία [ðulía] δουλειά work, εІία [elía] ελιά olive, κόЋα [kótʰa] κότα hen, κράκα (κράτЀε) [kráka / krátˢe] κλειδί key (Δωρική Doric κλᾴξ, κλᾴκα, κλᾳκός), κούλικα (κούλιτЀε) [kúʎika / kúʎitˢe] αγελάδα cow (Ησύχιος Hesychius 'κίλλιξ'), ματЁία [matʃía] μητριά step-mother, νιούЋα [ɲútʰa] νύχτα night, χούρα [xúra] χωράφι field, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α2.2 θηλυκά σε , πληθ. -λε   fem. nouns in , pl. -λε
  τЀέα
  σπίτι house
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α τЀέα [a tˢéa] οι τЀέλε [i tˢéle]
  Αιτ. Acc. ταν τЀέα [tan dᶻéa] του τЀέλε [tu tˢéle]
  Γεν. Gen. τα τЀέα / τσεІή [ta tˢéa / tˢelí]* ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: αμαρκία (αμαρκίλε) [amarcía / amarcíle] αμαρτία sin, ερηνία (ερηνίλε) [eriɲía / eriɲíle] ερημιά emptiness, absence of people ζηνία (ζηνίλε) [ziɲía / ziɲíle] ζημιά damage, κατσούα (κατσούλε) [katsʰúa / katsʰúle] γάτα cat, κουνία (κουνίλε) [kuɲía / kuɲíle] στάμνα jug, Єραΐα (Єραΐλε) [kʰraía / kʰraíle] τρύπα hole, τσουφά (τσουφάλε) [tsʰufá / tsʰufále] κεφάλι head, φουσκά (φουσκάλε) [fuská / fuskále] φουσκάλα blister κ.α. etc.

  *Για θηλυκά ουσιαστικά με ξεχωριστές γενικές ενικού βλ. παρακάτω For feminine nouns with a separate form in the genitive singular, see below.

  Αρχή
  Top

  Α2.3 θηλυκά σε , πληθ. -αε   fem. nouns in , pl. -αε
  αχρά
   αχλάδι pear
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α αχρά [a axrá] οι αχράε [i axráe]
  Αιτ. Acc. ταν αχρά [tan axrá] τουρ αχράε [tur axráe]
  Γεν. Gen. ταρ αχρά [tar axrá] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way:ασκά [aská] ξερό σύκο dry fig, βδιμά [vðimá] εβδομάδα week, ουλιά [uʎá] λυγαριά osier, μελισσά [melisá] μέλισσα bee, νουρά [nurá] ουρά tail, συντζά [sidzá] συκιά fig-tree, τЁαγκά [tʃaŋgá] γίδα που έχει αποβάλει goat which has miscarried, τЁηνά [tʃiná] σφήκα wasp.

  Αρχή
  Top

  Α2.4 θηλυκά σε , πληθ. -αδε   fem. nouns in , pl. -αδε
  γιορτά
  γιορτή feast-day
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α γιορτά [a ʝortá] οι γιορτάδε [i ʝortáðe]
  Αιτ. Acc. τα γιορτά [ta ʝortá] του γιορτάδε [tu ʝortáðe]
  Γεν. Gen. τα γιορτά [ta ʝortá] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: γρία (γριάδε / γЂάδε αλλά και γρίε) [ɣría / ɣrʝáðe / ɣʒáðe] γριά old woman, τσία (τσάδε αλλά και τσίε) [tsʰía / tsʰáðe] θεία aunt, ΤЀουρακά (ΤЀουρακάδε) [tˢuraká / tˢurakáðe] Κυριακή Sunday.

  Αρχή
  Top

  Α2.5 θηλυκά σε , πληθ.   fem. nouns in , pl.
  αγάκη
  αγάπη love
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α αγάκη [a aɣáci] οι αγάκε [i aɣáce]
  Αιτ. Acc. ταν αγάκη [tan aɣáci] τουρ αγάκε [tur aɣáce]
  Γεν. Gen. ταρ αγάκη [tar aɣáci] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: αλοιθή [aʎiθí] αλοιφή ointment, ανάντζη [anándzi] ανάγκη need, αρχή [arçí] αρχή beginning κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Α2.6 θηλυκά σε , πληθ. -αδε   fem. nouns in , pl. -αδε
  νύθη
  νύφη bride
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α νύθη [a ɲíθι] οι νυθάδε [i ɲiθáðe]
  Αιτ. Acc. τα νύθη [ta ɲíθι] του νυθάδε [tu ɲiθáðe]
  Γεν. Gen. τα νύθη [ta ɲíθι] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: βρύση / βЂύση (βρυσάδε /βЂυσάδε) [vrísi/vʒísi - vrisáðe/vʒisáðe] βρύση tap, σκόλη (σκολιάδε) [skóʎi / skoʎáðe] γιορτή, αργία feast, holiday.
  Αυτός ο τύπος, δάνειο από ΝΕ, είναι σπάνιος. This form, adopted from SMG, is rare. Πρβ. και compare also λάЁπη (λαЁπήδε) [láʃpi / laʃpíðe] λάσπη mud.

  Αρχή
  Top

  Α2.7 θηλυκά σε -ου, πληθ. -ουδε   fem. nouns in -ου , pl. -ουδε
  μαμού
  γιαγιά grandmother
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α μαμού [a mamú] οι μαμούδε [i mamúðe]
  Αιτ. Acc. τα μαμού [ta mamú] του μαμούδε [tu mamúðe]
  Γεν. Gen. τα μαμού [ta mamú] ---

  Ετσι κλίνονται και:
  The following are declined in the same way: αλεπού [alepú] αλεπού fox, >μαϊμού [maimú] μαϊμού monkey, κ.α. etc.
  Αυτός ο τύπος, δάνειο από ΝΕ, είναι σπάνιος. This form, adopted from SMG, is rare.

  Αρχή
  Top

  Α2.8 ανώμαλα θηλυκά irregular fem. nouns
  μάτη
  μητέρα mother
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α μάτη [a máti] οι ματέρε [i matére]
  Αιτ. Acc. τα μάτη [ta máti] του ματέρε [tu matére]
  Γεν. Gen. τα μάτη / ματερί [ta máti / materí]* ---

  σάτη
  κόρη daughter
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α σάτη [a sáti] οι σατέρε [i satére]
  Αιτ. Acc. τα σάτη / ταν ισάτη [tan isáti]** του σατέρε [tu satére]
  Γεν. Gen. τα σάτη / σατερί [ta sáti / saterí]* ---

  άμπελε
  αμπέλι vine
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α άμπελε [a ámbele] οι αμπέλε [i ambéle]
  Αιτ. Acc. ταν άμπελε [tan ámbele] τουρ αμπέλε [tur ambéle]
  Γεν. Gen. ταρ άμπελε / αμπεІή [tar ámbele / ambelí]* ---

  κρόπο
  κοπριά dung
  Ενικός Πληθυντικός
  Singular Plural
  Ονομ. Nom. α κρόπο [a krópo] οι κρόπε [i krópe]
  Αιτ. Acc. ταν κρόπο [taŋ grópo] του κρόπε [tu krópe]
  Γεν. Gen. τα κρόπο [ta krópo] ---

  Τα ονόματα άμπελε και κρόπο προέρχονται από θηλυκά της ΑΕ με κλίση κατά τα αρσενικά σε -ος: ἁ ἄμπελος, ἁ κόπρος.
  The nouns άμπελε and κρόπο derive from AG feminines declined with masculine o-stem endings : ἁ ἄμπελος, ἁ κόπρος.
  *Για θηλυκά ουσιαστικά με ξεχωριστές γενικές ενικού βλ. παρακάτω For feminine nouns with a separate form in the genitive singular, see below.
  **Για θηλυκά ουσιαστικά με προθετικό φωνήεν στην αιτιατική βλ. παρακάτω For feminine nouns with an additional vowel at the beginning of the word in the accusative case, see below.

  Αρχή
  Top

  Α2.9 θηλυκά με γενική ενικού fem. nouns w. separate genitive singular
  Μερικά θηλυκά έχουν ξεχωριστή γενική ενικού, αλλά σήμερα ακούγεται σπάνια. Η γενική αυτή σχηματίζεται με ή (σημ. ο τόνος κατεβάζεται στη λήγουσα). Ο τύπος αυτός θεωρείται ότι προέρχεται από γενικές σε -ός της ΑΕ (τρίτη κλίση): πχ. νύξ, νυκτός, ενώ η χρήση του έχει επεκταθεί και σε ονόματα της πρώτης κλίσης πχ. α προβάτα, τα προβατέ. Ο τύπος σε είναι μάλλον εξέλιξη του .
  Some feminine nouns have a separate genitive singular, although this is rarely heard nowadays. It is formed using the suffixes [e] ή [i] (note that the accent moves to the final syllable). It is thought to derive from genitives in -ός in AG (third declension): e.g. νύξ, νυκτός, and its use has spread to first-declension nouns e.g. α προβάτα [a prováta], τα προβατέ [ta provaté]. The form in is probably a development of that in .

  Εδώ παραθέτω τα ονόματα τα οποία καταγράφει ο Κωστάκης (1999), εκτός από εκείνα που βρίσκονται μόνο σε παλιές εργασίες (του Δέφνερ, Οικονόμου κ.α.):
  I list here the nouns recorded by Κostakis (1999), excluding those only found in old studies (Deffner, Oikonomou etc): α αμέρα, ταρ αμερή [tar amerí] της ημέρας, of the day; α άμπελε, ταρ αμπεІή [tar ambelí] του αμπελιού, of the vine;α γίδα, τα γιδέ [ta ʝiðé] της γίδας, of the goat; α γρούσσα, τα γρουσσέ [ta ɣrusé] της γλώσσας, of the tongue/language; α γουναίκα, τα γουναιτЀή [ta ɣunetˢí] της γυναίκας, of the woman; α θάσσα, τα θασσέ [ta θasé] της θάλασσας, of the sea; α καμάρα, τα καμαρέ [ta kamaré] της καμάρας, of the arch; α κατσούα, τα κατσουλέ [ta katsulé] της γάτας, of the cat; α κοπέα, τα κοπεІή [ta kopelí] της κοπέλας, of the young woman; α κόЋα, τα κοЋέ [ta kotʰé] της κότας, of the hen; α κούλικα, τα κουλιτЀέ [ta kuʎitˢé] της αγελάδας, of the cow; α κράκα, τα κρατЀέ [ta kratˢé] του κλειδιού, of the key; α μάτη, τα ματερή [ta materí] της μητέρας, of the mother; α μοίρα, τα μοιρέ [ta miré] της μοίρας, of fate; α νιούЋα, τα νιουЋέ [ta ɲutʰé] της νύχτας, of the night; α προβάτα, τα προβατέ [ta provaté] της προβατίνας, of the ewe; α σάτη, τα σατερή [ta saterí] της κόρης, of the daughter; α στέρνα, τα στερνέ [ta sterné] της στέρνας, of the cistern; α τЀέα, τα τЀεІή [ta tˢelí] του σπιτιού, of the house; α τσουφά, τα τσουφαІή [ta tsufalí] του κεφαλιού, of the head; α χέρα, τα χερή [ta çerí] του χεριού, of the hand; α χούρα, τα χουρέ [ta xuré] του χωραφιού, of the field. 

  Αρχή
  Top