Αντωνυμίες Pronouns
Κεντρική Εισαγωγή Ηχογραφήσεις Γραμματική Home Introduction Recordings Grammar
elona sign
 • Γ/C1.1 εζού, εγώ / I
 • Γ/C1.2 εκιού, εσύ / you (sg.)
 • Γ/C1.3 νι, τον, την, το / him, her, it
 • Γ/C1.4 ενεί, εμείς / we
 • Γ/C1.5 εμού, εσείς / you (pl.)
 • Γ/C1.6 σι, τους, τις, τα / them
 • Γ. Αντωνυμίες  C. Pronouns

  Γ1. Προσωπικές αντωνυμίες  C1. Personal pronouns

  Γ1.1 πρώτο πρόσωπο ενικού  C1.1 first person singular
  εζού  εγώ, I
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εζού / εζούνε [ezú / ezúne] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. ενίου [eɲíu] μι [mi]
  Γεν. Gen. --- μι [mi]
  Προθετική Prepositional ενίου [eɲíu] ---

  Παραδείγματα χρήσης / Examples of usage:
  Εζού ένι ο αψεούτερε, όχι ο Γιάννη Εγώ είμαι ο πιο ψηλός, όχι ο Γιάννης I am the tallest, not John
  Μ’οράκαϊ Με είδαν Τhey saw me Μι Љ'εδούκαϊ Μου το έδωσαν They gave me it Ό νιάκαΐ μι Δε μ'άκουσαν They didn't hear me Δε μ’ενιάκαϊ Δε μ'άκουσαν They didn't hear me Μ’έσι θυμούμενε; Με θυμάσαι; Do you remember me? Όσι θυμούμενέ μι; Δε με θυμάσαι; Don't you remember me? ΈЋε θέντε να μι βοηθήετε; Θέλετε να με βοηθήσετε; Do you want to help me? Το δικό μι Το δικό μου Mine Ενίου δε μ’επέκαϊ Εμένα δε μου είπαν They didn't tell me Από σ’ενίου Από μένα From me Για σ’ενίου Για μένα For me Μαζί μι Μαζί μου With me

  Αρχή
  Top

  Γ1.2 δεύτερο πρόσωπο ενικού  C1.2 second person singular
  εκιού  εσύ, you (sing.)
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εκιού / εκιούνε [ecú / ecúne] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. ετίου [etíu] ντι [(n)di]
  Γεν. Gen. --- ντι [(n)di]
  Προθετική Prepositional ετίου [etíu] ---

  Παραδείγματα χρήσης / Examples of usage:
  Εκιού έσι α ατЁυτέρα, όχι α Μαρούα Εσύ είσαι η πιο μεγάλη, όχι η Μαρούλα You are the eldest, not Maroula
  Ντ’ εκιάκαμε Σε πιάσαμε We caught you Ντι σ' απολύκαϊ Σου τα στείλανε They sent you them Ό ράκαμέ ντι Δε σ' είδαμε We didn't see you Δε ντ' οράκαμε Δε σ' είδαμε We didn't see you Ντ’ έЈι νοία; Σ' ακούει (αυτή); Can she hear you? ΌЈι νοία ντι; Δε σ' ακούει (αυτή); Can't she hear you? Ούνι θέντε να ντι βοηθήωι Δε θέλουν να σε βοηθήσουν They don't want to help you Το δικό ντι Το δικό σου Yours Ετίου δε ντ’ επέκαϊ Εσένα δε σου είπαν They didn't tell you Από σ’ ετίου Από σένα From you Για σ’ ετίου Για σένα For you Μαζί ντι Μαζί σου With you

  Αρχή
  Top

  Γ1.3 τρίτο πρόσωπο ενικού  C1.3 third person singular
  νι  τον, την, το him, her, it
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. --- νι [ɲi]
  Γεν. Gen. --- σι [si]
  Προθετική Prepositional --- ---

  Σημείωση 1: για τους εμφατικούς τύπους χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία έντεЈι/ένταЈι/έγκει  αυτός/ή/ό.
  Note 1: the demonstrative έντεЈι/ένταЈι/έγκει  this is used for the emphatic forms.
  Σημείωση 2: η γενική του αδύνατου τύπου του Γ' προσώπου διαφοροποιείται μορφολογικά από την αιτιατική και δοτική, σε αντιδιαστολή με τα Α' και Β' πρόσωπα, τα οποία έχουν την ίδια μορφή και στις τρεις πτώσεις.
  Note 2: the possessive form of the 3rd person clitics differs from the direct object & indirect object forms, whereas in the 1st and 2nd persons, the clitics have the same form to express direct and indirect objects and possessives.
  Παραδείγματα χρήσης: / Examples of usage:
  Љ’ εκιάκαμε τον/την/το πιάσαμε we caught him/her/it νι σ' απολύκαϊ του/της τα στείλανε they sent him/her them ό 'ράκαμέ νι δε τον/την/το είδαμε we didn't see him/her/it δε Љ' οράκαμε δε τον/την/το είδαμε we didn't see him/her/it Љ’ έσι νοίου; τον/την/το ακούς; can you hear him/her/it? όσι νοίου νι; δε τον(κτλ.) ακούς; can't you hear him(etc)? ούνι θέντε να νι βοηθήωι δε θέλουν να τον βοηθήσουν they don't want to help him το δικό σι το δικό του/της/του his/hers/its τo ЁούЄο σι η μύτη του/της/του his/her/its nose μαζί σι Μαζί του/της/του with him/her/it.

  Αρχή
  Top

  Γ1.4 πρώτο πρόσωπο πληθυντικού  C1.4 first person plural
  ενεί  εμείς, we
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ενεί [eɲí] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. εμού / εμούνανε / ενείνανε [emú / emúnane / eɲínane] νάμου, νάμι [námu / námi]
  Γεν. Gen. --- νάμου [námu]
  Προθετική Prepositional εμού / εμούνανε / ενεί / ενείνανε [emú / emúnane / eɲí / eɲínane] ---

  Σημείωση 1: η κλιτική νάμου έχει το δικό της τόνο και δεν υποχρεώνει το δευτερεύοντα τονισμό της λήγουσας προπαροξύτονων.
  Note 1: the clitic form νάμου is not phonologically enclitic in that it bears its own stress and does not cause a secondary stress accent on the last syllable of proparoxytones.
  Σημείωση 2: στην αιτιατική / δοτική (μη εμφατική μορφή) μαζί και με άλλες αντυνομίες το φωνήεν της λήγουσας είναι [i]. Αυτό μάλλον προέκυψε από γρήγορη προφορά του αρχικού [u].
  Note 2: when used as an object pronoun (non-emphatic) in conjunction with other pronouns the final vowel becomes [i]. This probably originated as a fast-speech phenomenon.

  Παραδείγματα χρήσης: / Examples of usage:
  θα μόλομε τЀ'ενεί θα'ρθούμε και μεις we'll come too ενεί όμε θέντε τЀίπτα εμείς δε θέλουμε τίποτα we don't want anything ο άτЁωπο νάμου ο άντρας μας our man όЈι θυμούμενε νάμου δε μας θυμάται he doesn't remember us νάμι σ'εδούκαϊ μας τα δώσανε they gave us them μ'αναστάντζε νάμ' α μαμμού εμάς μας μεγάλωσε η γιαγιά our grandma brought us up (intonation to show 'grandma' as focus, 'us' as topic) α γρούσσα νάμου η γλώσσα μας our language εσ'έχου τЀίπτα για σ'ενείνανε; έχεις κάτι για μας; do you have anything for us?

  Αρχή
  Top

  Γ1.5 δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού  C1.5 second person plural
  εμού  εσείς, you (pl.)
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. εμού [emú] ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. εμού / εμούνανε [emú / emúnane] νιούμου, νιούμι [ɲúmu / ɲúmi]
  Γεν. Gen. --- νιούμου [ɲúmu]
  Προθετική Prepositional εμού / εμούνανε [emú / emúnane] ---

  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top

  Γ1.6 τρίτο πρόσωπο πληθυντικού  C1.6 third person plural
  σι  τους them
  δυνατός τύπος αδύνατος τύπος
  emphatic form clitic form
  Ονομ. Nom. ---
  Αιτ./Δοτ. Acc./Dat. --- σι [si]
  Γεν. Gen. --- σου [su]
  Προθετική Prepositional --- ---

  Σημείωση 1: για τους εμφατικούς τύπους χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία έτεοι/έταϊ  αυτοί/ές/ά.
  Note 1: the demonstrative έτεοι/έταϊ  these is used for the emphatic forms.
  Σημείωση 2: η γενική του αδύνατου τύπου του Γ' προσώπου διαφοροποιείται μορφολογικά από την αιτιατική και δοτική, σε αντιδιαστολή με τα Α' και Β' πρόσωπα, τα οποία έχουν την ίδια μορφή και στις τρεις πτώσεις.
  Note 2: the possessive form of the 3rd person clitics differs from the direct object & indirect object forms, whereas in the 1st and 2nd persons, the clitics have the same form to express direct and indirect objects and possessives.
  Παραδείγματα χρήσης:
  Examples of usage: κράμα [kráma] κλήμα climbing vine, κ.α. etc.

  Αρχή
  Top